პირად კაბინეტში შესვლა

დაგავიწყდათ პაროლი?
რეგისტრაცია
გთხოვთ შეავსოთ ყველა ველი ყურადღებით და უშეცდომოდ.
სარეგისტრაციო ფორმა. რეგისტრაციის შესახებ შეტყობინება გაიგზავნება თქვენ მიერ მითითებულ e-mail-ზე.
თუ გსურთ გამოიყენოთ Telegram @username, დააწკაპუნეთ შესვლა და შეიყვანეთ ლოგინის ველში, თქვენი Telegram @username
ყურადღება! პაროლი უნდა შედგებოდეს 8 ან მეტი სიმბოლოსგან, დიდი და პატარა ასოებისა და ასევე რიცხვებისაგან
პაროლის აღდგენა
შეიყვანეთ რეგისტრაციის დროს მითითებული e-mail
შეგაქვთ
შეგაქვთ

წესები

Მოხმარების პირობები

1. ზოგადი დებულებები

1.1. წინამდებარე ხელშეკრულება განსაზღვრავს ონლაინ სერვისის მიერ ელექტრონული ფულის გაცვლის სერვისების მიწოდების პროცედურას.

1.2. ონლაინ სერვისი ნიშნავს ელექტრონული ფულის გაცვლის ონლაინ რესურსს, რომელიც მდებარეობს ინტერნეტში - 24paybank - საიტი https://24paybank.net და მასთან დაკავშირებული აპლიკაციები (მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მობილური აპლიკაციით).

1.3. მომხმარებელი არის კერძო ან იურიდიული პირი, რომელმაც გამოთქვა სურვილი ისარგებლოს 24paybank ონლაინ სერვისით.

1.4. მომხმარებელი და 24paybank ონლაინ რესურსი, როდესაც ერთობლივად არის მოხსენიებული, მოიხსენიება როგორც მხარეები.

1.5. მხარეები თანხმდებიან, რომ წინამდებარე შეთანხმებას, რომელიც არის ელექტრონული ფორმით, აქვს იგივე იურიდიული ძალა, როგორც წერილობითი დოკუმენტი და არეგულირებს საქმიან ურთიერთობას მომხმარებლებს (ფიზიკური ან იურიდიული პირი) და მხარეებს შორის, რომლებიც გთავაზობთ გარკვეული სახის მომსახურებას (24paybank).

1.6. ხელშეკრულება არის საჯარო შეთავაზება, რომელსაც მომხმარებელი იღებს 24paybank ონლაინ სერვისის ვებ რესურსის მეშვეობით განაცხადის წარდგენით 24paybank ონლაინ სერვისით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდებისთვის.

1.7. მომხმარებელი, ვებსაიტზე ყოფნისას და/ან ონლაინ სერვისის აპლიკაციების გამოყენებისას ადასტურებს, რომ მან სრულად წაიკითხა და მიიღო ეს გამოყენების პირობები რაიმე აქტივობამდე (ნებისმიერი ქმედების დასრულებამდე).

 

1.8. მომხმარებლის ნებისმიერი აქტივობა ონლაინ სერვისის ვებსაიტზე, ისევე როგორც სერვისის აპლიკაციებში (მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მობილური აპლიკაციით), იქნება ეს გაცვლის აპლიკაცია და/ან ნებისმიერი სხვა აქტივობა. განიხილა შეთანხმება, გაიაროს პერსონალური იდენტიფიკაციის პროცედურა და უზრუნველყოს ამ ან/და დოკუმენტებისთვის საჭირო ყველა მონაცემი. ეს არის წინაპირობა ამ შეთანხმების 9.6 პუნქტის შესაბამისად.

2. ხელშეკრულების საგანი

2.1. 24paybank ონლაინ რესურსი უზრუნველყოფს ამ შეთანხმების მე-4 პუნქტში მითითებულ სერვისებს, იმ პირობით, რომ მომხმარებელი ყურადღებით დაიცავს ამ შეთანხმების მე-9 პუნქტში ჩამოყალიბებულ სტანდარტებს. მათი უზრუნველყოფის პროცედურა განისაზღვრება ამ ხელშეკრულების მე-5 პუნქტით დადგენილი 24paybank ონლაინ რესურსის შიდა რეგლამენტით.

2.2. მომხმარებელი იღებს 24paybank ონლაინ რესურსის მომსახურებებს და ახორციელებს მათ გადახდას ხელშეკრულებით დადგენილი პირობების დაცვით.

3. მხარეთა უფლებები და მოვალეობები

3.1. 24paybank ონლაინ სერვისი ვალდებულია:

3.1.1. გადააკეთეთ ონლაინ გადახდის სისტემების ციფრული ვალუტები Qiwi , Payeer , Perfect ფული , Yandex.Money და სხვა ამ ხელშეკრულებაში მითითებული სტანდარტების დაცვით;

3.1.2. გაუწიოს მომხმარებლებს ტექნიკური და საინფორმაციო მხარდაჭერა 24paybank ონლაინ სერვისის გამოყენებით ფულადი გზავნილების განხორციელების პროცესში;

3.1.3. უზრუნველყოს გაცვლითი ტრანზაქციების შესახებ დეტალური ინფორმაციის უსაფრთხოება (მომხმარებელთა პერსონალური მონაცემები, გაცვლის ოპერაციის დრო, მისი ოდენობა და სხვა ინფორმაცია) და მიაწოდოს ის მომხმარებლებს, რომლებმაც წამოიწყეს ეს ტრანზაქცია. გადახდის სისტემებით სხვადასხვა მიმართულებით ფულადი გზავნილების შესახებ ინფორმაციას აქვს „კონფიდენციალური“ სტატუსი და არ გამჟღავნდება;

3.1.4. არ გადასცეთ ინფორმაცია დასრულებული ტრანზაქციების შესახებ მესამე პირებს კონფიდენციალურობის მოქმედი პოლიტიკის შესაბამისად. გამონაკლისია შემდეგი შემთხვევები:

  • თუ 24paybank ონლაინ სერვისის ადგილზე მდებარე სასამართლო ორგანომ გამოსცა შესაბამისი გადაწყვეტილება, რომელიც ძალაში შევიდა;
  • თუ მოთხოვნა მიღებულია ოფიციალური სამართალდამცავი ორგანოებიდან და ფინანსური მონიტორინგის დაწესებულებებიდან, რომლებიც მოქმედებენ 24paybank ონლაინ სერვისის ადგილზე;
  • ზემოთ ჩამოთვლილ პარტნიორებთან (ონლაინ გადახდის სისტემები) მენეჯმენტთან დაკავშირებისას.

3.1.5. გაითვალისწინეთ ინფორმაცია მომხმარებლებისთვის მიწოდებული ფასდაკლებების შესახებ;

3.1.6. დარწმუნდით, რომ თანხები ჩაირიცხება მომხმარებლის ან მესამე მხარის ანგარიშზე საჩივრის მიღებიდან ერთი დღის განმავლობაში ამ შეთანხმების 3.2.5, 5.4, 5.5 ან 5.6 პუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.

 

3.1.7. დაიცავით კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, რომელიც მდებარეობს გვერდზე მისამართზე https://24paybank.net/privacy_policy/

 

3.2. მომხმარებელი ვალდებულია:

3.2.1. მიაწოდოს ზუსტი მონაცემები და დეტალები ფულადი გზავნილების დროულად განხორციელებისთვის;

3.2.2. მიუთითეთ სანდო ინფორმაცია გამოყენებული ელექტრონული ფოსტის მისამართის შესახებ და სანდო ინფორმაცია პირის იდენტიფიკაციის პროცესში;

3.2.3. მიეცით შესაძლებლობა მიიღოთ სისტემის შეტყობინებები თქვენს ელ. ფოსტაზე. გქონდეთ წვდომა ინტერნეტზე კომპიუტერის ან სხვა ელექტრონული გამოთვლითი მოწყობილობების გამოყენებით. გამოიყენეთ ანტივირუსული პროგრამების უახლესი ვერსიები, რათა დაამყაროთ უსაფრთხო კავშირი 24paybank ონლაინ რესურსთან.

3.2.4. დაიცავით წინამდებარე ხელშეკრულების პირობები;

3.2.5. აცნობეთ 24paybank ინტერნეტ რესურსის ადმინისტრაციას ყველა შემთხვევის შესახებ, როდესაც გადარიცხული თანხები სრულად ან ნაწილობრივ არ არის გადარიცხული მომხმარებლის ან მესამე მხარის ანგარიშზე. ასევე ამ შეთანხმების 5.4, 5.5 და 5.6 პუნქტებში ჩამოთვლილ პრეცედენტებზე. შესაბამისი შეტყობინება ადმინისტრაციას უნდა გაეგზავნოს თანხის მიღებიდან არაუგვიანეს ერთი თვისა. თუ ეს პირობა არ დაკმაყოფილდება, სადავო თანხები 24paybank ონლაინ სერვისის განკარგულებაშია;

3.2.6. დაიცავით კანონები, რომლებიც არეგულირებს ონლაინ ფულის გადარიცხვებს.
3.2.7. არ გამოიყენოთ სხვადასხვა საგზაო მოტყუების სისტემები.

 

3.2.8. უზრუნველყოს ანგარიშის უსაფრთხოება ონლაინ სერვისზე და დაუყოვნებლივ აცნობოს ონლაინ სერვისის ადმინისტრაციას მომხმარებლის ანგარიშთან დაკავშირებული ნებისმიერი საეჭვო აქტივობის შესახებ.

 

3.2.8. მიაწოდეთ ზუსტი ინფორმაცია და დაასრულეთ იდენტიფიკაციის პროცედურა საჭირო ინფორმაციის ან/და დოკუმენტაციის მიწოდებით, ონლაინ სერვისის პირველი მოთხოვნით ნებისმიერ სიტუაციაში, როდესაც ეს შეიძლება მოითხოვოს ონლაინ სერვისმა.

 

3.3. 24paybank ონლაინ სერვისს უფლება აქვს:

3.3.1. სერვისის მოდერნიზების ან პრობლემების გამოსწორების მიზნით საქმიანობის დროებით შეჩერება;

3.3.2. კომპეტენტურ ორგანოებთან, ზემოაღნიშნული გადახდის სისტემების ადმინისტრაციასთან დაკავშირებისას ან მომხმარებლის საჩივრის თაღლითურ ქმედებებთან დაკავშირებით, შეწყვიტოს გაცვლის ოპერაცია სიტუაციის გარკვევამდე;

3.3.3. დააწესეთ თქვენი შეხედულებისამებრ ფასდაკლებები გაცვლითი ოპერაციებისთვის;

3.3.4. გაცვლითი ტრანზაქციისთვის გადასახდელი საკომისიოს ოდენობის განსაზღვრა;

3.3.5. უარი თქვას პოტენციურ მომხმარებელს მის მომსახურებაზე, მათი ქმედებების მოტივების ახსნის გარეშე;

3.3.6. მიიღეთ მომხმარებლისგან ინფორმაცია, რომელიც ადასტურებს გაცვლის ოპერაციის დასრულებას ელექტრონული ფოსტის, მობილური ტელეფონის, ელექტრონული საფულის სკრინშოტის გამოყენებით, თუ გაცვლა დასრულებულია შეცდომით;

3.3.7. შეწყვიტეთ კომუნიკაცია მომხმარებელთან, რომელიც არის უხეში, სვამს კითხვებს თემას გარეთ ან არ აწვდის საჭირო ინფორმაციას დამხმარე სამსახურს;

3.3.8. დაბლოკეთ გაცვლის ოპერაცია 5.4, 5.5 და 5.6 პუნქტების საფუძველზე. და რეგულაციები;

3.3.9. საჭიროების შემთხვევაში, დაბლოკეთ ოპერაცია და გაყინეთ მომხმარებლის გაცვლის ოპერაცია, მომხმარებლისგან მიღებულ ყველა აქტივთან ერთად, ნებისმიერი საკითხის სრულად განხილვის მომენტამდე, რაც შეიძლება ჰქონდეს ონლაინ სერვისს. სახსრების ან სხვა აქტივების დაბლოკვა შეიძლება განხორციელდეს 165 კალენდარულ დღემდე.
3.3.10. 3.2.7 პუნქტის შესაბამისად ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში ადმინისტრაციას უფლება აქვს დაბლოკოს მომხმარებელი, რომელმაც დაარღვია ეს პუნქტი, ასევე გადასვლების წყარო/გენერატორი.

3.3.11. კლიენტის მიერ 24paybank ონლაინ სერვისის ელექტრონული ფულით ან ელექტრონული ფულის გაცვლის მესამე მხარის მომსახურებით უსაფუძვლოდ გამდიდრების შემთხვევაში, 24paybank.com ონლაინ სერვისის ადმინისტრაციას უფლება აქვს შეაჩეროს განაცხადის შესრულება მიზეზების გამო. და დაზუსტებულია ყველა გარემოება, ასევე 24paybank ონლაინ სერვისის ან სხვა გაცვლითი სერვისის უსამართლოდ შეძენილი სახსრებისა და მათზე ქონებრივი უფლებების კომპენსაცია.

3.3.12. თუ არსებობს რაიმე სახის საჭიროება ან/და თუ არსებობს ეჭვი კანონის დარღვევის, მომხმარებლის მიერ უკანონო ქმედებების ჩადენის შესახებ, ონლაინ სერვისს უფლება აქვს გამოიყენოს 3.3 პუნქტში აღწერილი ქმედებები ინფორმაციის ან/და დოკუმენტაციის სერვისით. პერსონალური ხასიათის ან/და სახსრების და/ან ციფრული აქტივების ან კრიპტოვალუტების წარმოშობის .

4. გაწეული მომსახურება

4.1. ონლაინ სერვისი 24paybank ცვლის გადახდის სისტემების ელექტრონულ ფულს Bitcoin , Qiwi , Payeer , Perfect ფული , Yandex.Money და სხვა საბანკო ინსტიტუტების გამოყენებით, რომელთა სია მოცემულია საიტზე;

5. ელექტრონული ფულის გაცვლის წესები

5.1. ტრანზაქციის განხორციელება იწყება მომხმარებლისგან გაცვლისთვის განკუთვნილი თანხების მიღების შემდეგ. თუ მომხმარებლის მიერ შექმნილი აპლიკაციისთვის თანხები არ მიიღება 20 წუთის განმავლობაში, მაშინ აპლიკაცია ავტომატურად წაიშლება გაცვლის საიტის 24paybank.net უსაფრთხოების სამსახურის მიერ. განაცხადზე გადახდის მითითებულ დროზე მეტის მიღების შემთხვევაში (90 წუთი კრიპტოვალუტაზე) განაცხადი დამუშავდება მომხმარებლისგან თანხის მიღების მომენტისთვის არსებული კურსით.

5.2. ტრანზაქცია დასრულებულად ითვლება მომხმარებლის მიერ მითითებულ დეტალებზე თანხის გადარიცხვის შემდეგ.

5.3. მომხმარებელს არ შეუძლია გააუქმოს უკვე დაწყებული ტრანზაქცია ან დააბრუნოს გაცვლისთვის გათვალისწინებული თანხა.

5.4. თუ მომხმარებელმა მიიღო თანხა, რომელიც განსხვავდება ოპერაციის განხორციელებისას მითითებული თანხისგან, 24paybank ონლაინ სერვისს შეუძლია შეაჩეროს გაცვლა და მომხმარებლის მოთხოვნის შემდეგ, 3.2 პუნქტის საფუძველზე გადაიხადოს განაცხადი რეალურად მიღებულ თანხებზე. .

5.5. თუ მომხმარებელმა მიუთითა არასწორი ან დაბლოკილი დეტალები, მაშინ გაცვლის ოპერაცია წყდება. თანხები უბრუნდება მომხმარებლის ანგარიშს მისი მოთხოვნის საფუძველზე 3.2.5 პუნქტის შესაბამისად.

5.6. თუ მომხმარებელმა შეცვალა შენიშვნები გადახდაზე ან გადაიხადა ინვოისი გარე ანგარიშიდან, მაშინ ასეთი ოპერაცია შეიძლება დაიბლოკოს. ამ შემთხვევაში თანხის დაბრუნება ხდება მომხმარებლის მოთხოვნის შემდეგ 3.2.5 პუნქტის საფუძველზე.

5.7. თუ კლიენტი მიიღებს ბიტკოინის კრიპტოვალუტას, ტრანზაქციის დადასტურების პირობები (თანხების დაკრედიტება) დამოკიდებულია თავად ბიტკოინის სისტემაზე. ამ პროცესს შეიძლება 15 წუთიდან რამდენიმე დღემდე დასჭირდეს, რაც დამოკიდებულია ბიტკოინის ქსელის დატვირთვაზე. გაცვლის სერვისი არ არის პასუხისმგებელი ბიტკოინის ქსელში ან/და სხვა ბლოკჩეინში ტრანზაქციებისა და დადასტურებების სიჩქარეზე.

5.8. ნებისმიერ შემთხვევაში, როცა ხდება თანხის დაბრუნება, 5%-იანი საკომისიო იკავებს თავს, გარდა 10.10 პუნქტისა.

6. მხარეთა გარანტიები და პასუხისმგებლობა


6.1. 24paybank ონლაინ სერვისი არ ეკისრება მატერიალურ და მორალურ პასუხისმგებლობას მომხმარებლის მიერ სერვისის არასწორად გამოყენებაზე, ასევე მის მიერ დაშვებულ შეცდომებზე ციფრული ფულის გაცვლის სტანდარტული განაცხადის ფორმის გარკვეული პუნქტების შევსების პროცესში. მაშინაც კი, თუ თანხა არასწორ ანგარიშზე გადაირიცხა, ოპერაცია არ გაუქმდება და არ დაბრუნდება.

6.2. 24paybank ონლაინ სერვისი არ არის პასუხისმგებელი მომხმარებლის მიერ აღჭურვილობის მთლიანად ან მისი ცალკეული ელემენტების გამოყენების უუნარობით გამოწვეულ დაზიანებაზე ან ზარალზე.

6.3. 24paybank ონლაინ სერვისი არ არის პასუხისმგებელი ბანკებისა და გადახდის სისტემების ქმედებებზე, რამაც გამოიწვია შეცდომები ან გადახდის დაგვიანება.

6.4. 24paybank ონლაინ სერვისი არ არის პასუხისმგებელი მომხმარებლის მიერ გაწეულ ხარჯებზე, ზარალზე ან დაკარგულ მოგებაზე, რაც გამოწვეული იყო მომხმარებლის მცდარი იდეებით ტარიფების, ოპერაციების მომგებიანობის და სხვა სუბიექტური საკითხების შესახებ.

6.5. 24paybank ონლაინ სერვისი არ არის პასუხისმგებელი ელექტრონული გადარიცხვების ან გადახდების განხორციელებისას შეცდომის ან დაგვიანების შედეგად წარმოქმნილ ხარჯებზე;

6.6. მომხმარებელი ადასტურებს, რომ ის არის კანონიერი მფლობელი ან აქვს იურიდიული საფუძველი იმ სახსრების გამოყენებისთვის, რომლებიც ჩართულია გაცვლით ოპერაციებში.

6.7. მომხმარებელი თანახმაა აუნაზღაუროს ზარალი მესამე პირებს, რომელთა წარმოშობა არაპირდაპირ ან პირდაპირ უკავშირდება მომხმარებლის მიერ სერვისის გამოყენებას.

6.8. მომხმარებელი გარანტიას იძლევა, რომ მან მიაღწია 16 წლის ასაკს ან მიაღწია უმრავლესობის ასაკს, რომელიც განსაზღვრულია მომხმარებლისთვის მოქმედი იურისდიქციის მიხედვით. თუ მომხმარებელი არღვევს ამ პუნქტის პირობებს ასაკობრივი შეზღუდვის გამო, მაშინ მან დაუყოვნებლივ უნდა შეწყვიტოს სერვისით სარგებლობა და დატოვოს საიტი.

6.9. მომხმარებელი გარანტიას იძლევა, რომ ნებისმიერ დროს შეწყვეტს 24paybank სერვისის გამოყენებას, თუ მის ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობა კრძალავს ან კრძალავს კრიპტოვალუტების და/ან გაცვლის სერვისების გამოყენებას.

6.10. მომხმარებელი აცხადებს, იძლევა გარანტიას და თანხმდება, რომ არ გამოიყენებს სერვისის რესურსებს მოტყუების მიზნით, თაღლითური სქემების და/ან ნებისმიერი სხვა უკანონო ქმედებებისთვის.

6.11. მომხმარებელი იღებს სრულ პასუხისმგებლობას ყველა ქმედებაზე, რომელსაც ის ასრულებს ონლაინ სერვისში და/ან მის აპლიკაციებში (მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მობილური აპლიკაციით).

6.12. მომხმარებელი მხოლოდ პასუხისმგებელია ნებისმიერ მოქმედ გადასახადებზე, რომლებიც შეიძლება გადაიხადოს მომხმარებლის მიერ ონლაინ სერვისზე ნებისმიერ ტრანზაქციაზე.

6.13. მომხმარებელი ადასტურებს, რომ ის არ წაახალისებს და/ან აიძულებს მესამე მხარეს ჩაერთოს ამ შეთანხმებით აკრძალულ და/ან მის ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით აკრძალულ საქმიანობაში ონლაინ სერვისის გამოყენებით.

6.14. მომხმარებელი ადასტურებს, რომ ის არ შეეცდება მოიპოვოს წვდომა ნებისმიერ ინფორმაციაზე ან/და შინაარსზე და/ან სერვისზე, რომელზეც მას არ აქვს წვდომა.

6.15. მომხმარებელი აღიარებს, რომ ის არ შეეცდება შეცვალოს, დეკომპილირებას , შეცვალოს ან დაშალოს ონლაინ რესურსის პროგრამული უზრუნველყოფა არანაირად.

6.16. მომხმარებელი ადასტურებს, რომ ის არ გაცვლის ონლაინ სერვისის მეშვეობით და/ან შეეცდება გადაიხადოს კრიპტოაქტივებით, რომლებიც მიღებულია უკანონო აზარტული საქმიანობით; თაღლითობა; ფულის გათეთრება; ან ტერორისტული ქმედებები; ან ნებისმიერი სხვა უკანონო ქმედება. ონლაინ სერვისზე მომხმარებელს შეუძლია გამოიყენოს მხოლოდ ის კრიპტოაქტივები, რომლებიც კანონიერად არის მოპოვებული.

7. ინფორმაციის შეცვლა

7.1. 24paybank ონლაინ სერვისის ადმინისტრაციას შეუძლია ნებისმიერ დროს შეავსოს ან შეცვალოს წინამდებარე ხელშეკრულება. ამ შემთხვევაში, ყველა ცვლილება იწყებს მოქმედებას ვებ რესურსზე გამოქვეყნებისთანავე. მომხმარებელი ეთანხმება ამას და ეთანხმება უპირობოდ.

8. ფორსმაჟორი

8.1. მხარეები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისგან წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან შეფერხების გამო, თუ წარმოიშვა ფორსმაჟორული გარემოებები. ესენია: სტიქიური უბედურებები, ხელისუფლების აქტები, ომი, ხანძარი, აფეთქება, ტერორისტული თავდასხმა, წყალდიდობა, ბუნტი, ჰაკერული თავდასხმები, მასობრივი სამოქალაქო არეულობა. ისინი ასევე მოიცავს ელექტროენერგიის მიწოდებაში მუშაობის არარსებობას ან წარუმატებლობას, ინტერნეტზე წვდომას, საკომუნიკაციო სერვისებს ან სხვა სისტემებსა და ქსელებს.

9. საბირჟო ოპერაციების განხორციელების სავალდებულო პირობები

9.1. აკრძალულია 24paybank ონლაინ სერვისის გამოყენება უკანონო ან თაღლითური ტრანზაქციების შესასრულებლად. მომხმარებელი თანახმაა, რომ საეჭვო წარმოშობის სახსრების გაცვლის ნებისმიერი მცდელობისთვის ის დაისჯება იმ ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად, რომლის ტერიტორიაზეც განხორციელდა გაცვლის ოპერაცია.

9.2. 24paybank ონლაინ სერვისს უფლება აქვს უკანონო გადახდების შესახებ ინფორმაცია სათანადოდ დადასტურების შემთხვევაში გადასცეს კომპეტენტურ ორგანოებს, შესაბამისი გადახდის სისტემის ადმინისტრაციას და დაზარალებულებს მათი მოთხოვნით.

9.3. გაცვლის პირობაა მომხმარებლის მიერ ციფრული სიმბოლოების ამოღება მისი ელექტრონული საფულედან. ამავდროულად, მომხმარებელი პირადად არის პასუხისმგებელი სახსრების წყაროების კანონიერებაზე, ვინაიდან 24paybank ონლაინ სერვისი არ არის უფლებამოსილი გადაამოწმოს მათი წარმოშობა.

9.4. 24paybank ონლაინ სერვისი არ არის პასუხისმგებელი მესამე მხარის მიერ მომხმარებლის სახელით განხორციელებულ ტრანზაქციებზე.

9.5. მომხმარებელი ღილაკზე „ვეთანხმები გაცვლის წესებს“ დაწკაპუნებით ადასტურებს, რომ უპირობოდ ეთანხმება წინამდებარე ხელშეკრულების ყველა პირობას.

9.6. ონლაინ სერვისის ნებისმიერი რესურსის, აპლიკაციისა და ფუნქციონირების გამოყენებით განხორციელებულ ყოველ ოპერაციამდე მომხმარებელი ვალდებულია გაიაროს იდენტიფიკაციის პროცედურა ამ შეთანხმების მე-10 პუნქტის შესაბამისად ინფორმაციის მიწოდებით.

10. მომხმარებლის ვინაობის იდენტიფიკაცია

10.1. საიდენტიფიკაციო პროცედურის გავლის სურვილი არის ონლაინ სერვისის სერვისებით სარგებლობის წინაპირობა.

10.2. პირადი იდენტიფიკაციის დროს, ონლაინ სერვისს შეუძლია მოითხოვოს შემდეგი მონაცემები თავისი შეხედულებისამებრ:

10.2.1. გვარი სახელი მომხმარებლის პატრონიმი.

10.2.2. ინფორმაცია მომხმარებლის მოქალაქეობის შესახებ.

10.2.3. მომხმარებლის სრული პასპორტის მონაცემები (სერიები, ნომერი და სხვა მონაცემები).

10.2.4. მონაცემები მომხმარებლის დაბადების თარიღისა და ადგილის შესახებ.

10.2.5. მონაცემები რეგისტრაციის ადგილისა და მომხმარებლის ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილის შესახებ.

10.2.6. საკონტაქტო ინფორმაცია (ფოსტის მისამართი, ტელეფონის ნომერი კომუნიკაციისთვის, ელექტრონული ფოსტის მისამართი და/ან ნებისმიერი სხვა საკონტაქტო ინფორმაცია).

10.2.7. პასპორტის/პირადობის მოწმობის ფოტოები) ან/და საერთაშორისო პასპორტი.

10.2.8. დოკუმენტის მფლობელის (მომხმარებლის) ფოტოები, რომელსაც აქვს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

10.2.9. კომუნალური გადასახადის ფოტოები დაინტერესებული პირის სახლის მისამართის მითითებით, თუ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი არ შეიცავს ინფორმაციას რეგისტრაციის (საცხოვრებლის) ადგილის შესახებ.

10.2.10. ნებისმიერი სხვა პერსონალური მონაცემი ნებისმიერი ფორმატისა და მოცულობის, რომელსაც ონლაინ სერვისი საჭიროდ მიიჩნევს სრული იდენტიფიკაციისთვის.

10.3. მიღებული ყველა ინფორმაცია გამოყენებული იქნება მომხმარებლის იდენტურობის დასადასტურებლად, ფულის გათეთრების, ტერორიზმის დაფინანსების, თაღლითობისა და სხვა ფინანსური დანაშაულის კვალის იდენტიფიცირებისთვის ონლაინ სერვისის, მისი რესურსების, აპლიკაციების (მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მობილური აპლიკაციის) ფუნქციონირებით.

10.4. ონლაინ სერვისი შეაგროვებს, გამოიყენებს და გადასცემს ინფორმაციას მომხმარებლის შესახებ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად.

10.5. მომხმარებელი თანახმაა და აძლევს უფლებას შეინახოს მომხმარებლის შესახებ მიღებული ყველა ინფორმაცია ონლაინ სერვისში ანგარიშის საქმიანობის პერიოდში და ანგარიშის დახურვის ან/და წაშლის შემდეგ ხუთი წლის განმავლობაში, მონაცემთა შენახვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.

10.6. მომხმარებელი თანახმაა ონლაინ სერვისზე ჩაატაროს საჭირო გამოძიება პირდაპირ ან მესამე მხარის მეშვეობით, რათა გადაამოწმოს ვინაობა ან დაიცვას მომხმარებელი და/ან ონლაინ სერვისი ფინანსური დანაშაულებისგან, როგორიცაა თაღლითობა. ასეთი მესამე მხარე შეიძლება იყოს KYC სერვისები და/ან სხვა სისტემები, მომხმარებელი არ ზღუდავს ონლაინ სერვისს მათ არჩევისას.

10.7. იდენტიფიკაციის პროცედურის გავლის შემდეგ, მომხმარებელმა დამოუკიდებლად უნდა აკონტროლოს მისი შესაბამისობა. თუ მომავალში მომხმარებლის პერსონალური ინფორმაცია შეიცვლება, მან უნდა განაახლოს და შეასწოროს იგი როგორც ონლაინ სერვისის ადმინისტრაციასთან, ასევე მისი პირადი ანგარიშის მეშვეობით. იმ შემთხვევაში, თუ ონლაინ სერვისს შეიძლება ჰქონდეს საფუძველი იფიქროს, რომ მომხმარებლების შესახებ ინფორმაცია არის მოძველებული, შეცვლილი, არაზუსტი და/ან არასწორი/მცდარი/არასრული, ონლაინ სერვისი იტოვებს უფლებას გამოიყენოს ამ შეთანხმების 3.3.9 პუნქტი მომხმარებლისთვის.

10.8. თუ ონლაინ სერვისის ადმინისტრაცია ვერ დაუკავშირდება მომხმარებელს ონლაინ სერვისისთვის მომხმარებლის მიერ მიწოდებული საკონტაქტო ინფორმაციის გამოყენებით ონლაინ სერვისის რესურსებზე დარეგისტრირებით და/ან იდენტიფიკაციის პროცედურის გავლის გზით, მომხმარებელი სრულად არის პასუხისმგებელი ნებისმიერ დანაკარგზე. ან/და შეჩერებული გაცვლის ოპერაციების ან/და ანგარიშის (ანგარიშის) დაბლოკვისას გაწეული ხარჯები. ამის მიღებით, მომხმარებელი სრულად ეთანხმება, რომ ის არის მხოლოდ პასუხისმგებელი პერსონალური მონაცემების შესაბამისობაზე, სანდოობაზე და სიზუსტეზე.

10.9. იდენტიფიკაციით, მომხმარებელი თანახმაა ონლაინ სერვისზე ჩაატაროს ნებისმიერი კვლევა მომხმარებლის შესახებ, რომელსაც ონლაინ სერვისი საჭიროდ მიიჩნევს . ონლაინ სერვისს შეუძლია, თავისი შეხედულებისამებრ, ჩართოს მესამე მხარე ამ კვლევებისთვის.

10.10 ონლაინ სერვისზე მიმდინარე ტრანზაქციების საფულის მისამართები ექვემდებარება AML-ის ავტომატურ შემოწმებას.

გაცვლის სერვისს უფლება აქვს მოითხოვოს მომხმარებლის შემოწმება, თუ აპლიკაციაში მითითებული კლიენტის საფულის მისამართი დაკავშირებულია შემდეგ განმარტებებთან:

- Darknet Marketplace;

- Darknet Service;

- თაღლითური გაცვლა;

- უკანონო სამსახური;

- მიქსინგის სერვისი;

- გამოსყიდვა;

- თაღლითობა ;

- მოპარული მონეტები .

თუ კავშირები იდენტიფიცირებულია, მაშინ გადამოწმების შემდეგ, თანხები დაუბრუნდება გამგზავნის დეტალებს (გამოკლებული საკომისიო 10%).