პარტნიორული პროგრამა

ორი დონის რეფერალური პროგრამა-მომგებიანი თანამშრომლობა

გამცვლელების მონიტორინგი

ციფრული ფულის გამცვლელების მონიტორინგ-სერვისს ვთავაზობთ ურთიერთსასარგებლო თანამშრომლობას. გვაქვს ორი დონის რეფერალური პროგრამა. ის წარმატებით შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც მოგების მიღების ინსტრუმენტი. მისი წყარო იქნება მოზიდული რეფერალისა და მოწვეული მომხმარებლის მიერ სავალუტო ბირჟების პროცენტული მაჩვენებელი. რაც უფრო აქტიურია მათი მოქმედებები, მით უფრო მაღალი იქნება თქვენი მოგება.

პარტნიორული აქტივობის ანაზღაურება ხორციელდება პირველ და მეორე დონეზე:

პირველი დონე მოწვეულ
მომხმარებელი მოუტანს 0.6% გამოითვლება ბრუნვიდან

მეორე დონე მოწვეულ
მომხმარებელი მოუტანს 0.2% გამოითვლება ბრუნვიდან

თუ გაცვლის სერვისის მოგება ტოლია ან ნაკლებია რეფერალური ანაზღაურების ოდენობის, მაშინ ასეთი გაცვლისთვის თუ გაცვლის სერვისის მოგება ტოლია ან ნაკლებია რეფერალური ანაზღაურების ოდენობის, მაშინ ასეთი გაცვლისთვის. რეფერალური ჯილდოს გასატანად, თქვენ უნდა გყავდეთ მინიმუმ 5 აქტიური მოწვეული მომხმარებელი, ანუ თითოეულ მათგანს უნდა ჰქონდეს მინიმუმ 1 წარმატებული გაცვლის მოთხოვნა ჩვენს ვებ-გვერდზე.

ავტორიზაციისთვის საჭიროა დარეგისტრირდეთ და შეუერთდეთ თანამშრომლობას, როგორც სრულფასოვანი პარტნიორი. დარეგისტრირებულ მომხმარებელს ექნება ვირტუალური პირადი კაბინეტი, რომელიც შეიცავს მეთოდოლოგიურ რეკომენდაციებს ახალი მომხმარებლების მოსაზიდად და შესაბამის ბმულებს.

პარტნიორების - ადმინების და აქტიურ მონაწილეთა - მომწვევთა მოსაზიდად

ორდონიანი პარტნიორული პროგრამა შეიძლება გახდეს მომგებიანი საქმიანობა მათთვისაც, ვისაც სურს მიიღოს დამატებითი შემოსავალი გამომუშავება. რეგისტრაციის გავლის შემდეგ, მიიღებთ პირადი კაბინეტის გამოყენების უფლებას.. იქ ასევე განთავსდება საჭირო ინფორმაცია: სარეკლამო მასალები, პარტნიორების ბმულები, მომხმარებელთა მოზიდვის ხელოვნების სარეკომენდაციო ტექნიკა.

ახალი რეფერალების მოწვევის პროცესის დასაჩქარებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ 23 ბანერი. მათი გამოყენება შესაძლებელია გარკვეულ ინტერნეტ-პლატფორმებზე. ქსჩანჟე.შპს უზრუნველყოფს უმაღლესი ხარისხის მომსახურებას მოზიდული ექიმთან.

ანაზღაურება პარტნიორული პროგრამით

პირველი დონე მოწვეულ
მომხმარებელი მოუტანს 0.6% გამოითვლება ბრუნვიდან

მეორე დონე მოწვეულ
მომხმარებელი მოუტანს 0.2% გამოითვლება ბრუნვიდან

ანაზღაურების მოთხოვნა შეიძლება უარყოფილ იქნას, თუ გაცვლითი სერვისის მოგება ექვივალენტურია ან ნაკლებია რეფერალური ანაზღაურების.

რეფერალური ჯილდოს გასატანად, თქვენ უნდა გყავდეთ მინიმუმ 5 აქტიური მოწვეული მომხმარებელი, ანუ თითოეულ მათგანს უნდა ჰქონდეს მინიმუმ 1 წარმატებული გაცვლის მოთხოვნა ჩვენს ვებ-გვერდზე.

რეფერალური განაღდების შესახებ განაცხადები მუშავდება მათი შექმნიდან 24 საათის გასვლის შემდეგ.

*გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ გაცვლითი სამსახურის ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას შეცვალოს პირობები, რეფერალური პროგრამის წესები. აკრძალულია გაცვლის სერვისში რეგისტრაცია თქვენი რეფერალური ბმულის გამოყენებით, მოწვეული მომხმარებლები უნდა იყვნენ უნიკალური. ასევე აკრძალულია თქვენი რეფერალური ბმულის გამოყენება მასობრივ საფოსტო დაგზავნაში, რეფერალების მოსაზიდად. პარტნიორული პროგრამის პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, ადმინისტრაციას უფლება აქვს გააუქმოს დაგროვილი დარიცხვები.

ფასდაკლების კუმულაციური სისტემა

რესურსი თავის მომხმარებლებს სთავაზობს კუმულაციური ფასდაკლების სისტემას. ფასდაკლების მოცულობის განსაზღვრისას მხედველობაში მიიღება დასრულებული გაცვლითი პროცესების ყველა ტომი მომსახურების ოპერაციის მთელი პერიოდის განმავლობაში. 0.05% ფასდაკლება მოცემულია რეგისტრაციის დროს. გარდა ამისა, პროცენტული ცვლილებები შესაბამისად თანხის გაცვლა incrementally. შედეგად, მომხმარებელს აქვს უდაო სარგებელი.

გთავაზობთ, მომხმარებელთა შორის გაცვლის ყველაზე პოპულარული მიმართულებების ჩამონათვალს:
გახდი პარტნიორი
ეხლა რომ პროცენტი
0 300 0,05%
300 500 0,06%
500 1 000 0,07%
1 000 2 000 0,08%
2 000 3 000 0,09%
3 000 5 000 0,10%
5 000 10 000 0,11%
10 000 0,12%

ცხრილში მოცემულია კუმულაციური ფასდაკლებების ეტაპები და კატეგორიები (გაანგარიშება ხდება აშშ დოლარში):